Podzim s archeologií

Tematicky zaměřené přednášky a zážitkové kurzy.

Tento podzim si muzeum pro veřejnost připravilo sérii tematicky zaměřených přednášek a zážitkových programů. 

čtvrtek 20. 9. 2018 v 18:00
Přednáška: Nejnovější objevy v halštatské svatyni Býčí skále
Výzkum halštatské svatyně v Býčí skále díky systematickému výzkumu velmi pokročil. Nejnovější názory prezentují halštatskou lokalitu v Býčí skále jako abnormálně bohatou a významnou poutní svatyni zasvěcenou podzemní bohyni "Déméthér", kterou využívaly dvě odlišné kultury na svých hranicích. Právě v ní byly kladeny nejcennější věci, které lidé v 6. století př. Kr. na Moravě vlastnili.
Přednese Mgr. Martin Golec, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

sobota 22. 9. 2018 9:00
Zážitkový kurz: Krajinou Křtinského potoka s paleolitickým lovcem
Chcete-li se dozvědět, co všechno lze v přírodě využít k přežití, jak si rozdělat oheň bez sirek a zapalovače, nebo si vyzkoušet výrobu paleolitických oštěpů, vydejte se na výlet s lovcem z doby kamenné.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.
Lektor: Jan Půlpán

čtvrtek 18. 10. 2018 v 18:00
Přednáška: Raně středověké zpracování železných rud ve střední části Moravského krasu – archeologie & experimenty
Střední část Moravského krasu je v rámci raně středověké střední Evropy významnou železářskou oblastí. Archeologické výzkumy prováděné od druhé poloviny 19. století zde doložily pro 8.–11. století užívání tří různých typů pecí. Mimo tzv. pecí typu Želechovice a šachtových pecí zde staří hutníci používali tzv. pec s tenkou hrudí. Ta je předlohou pecí používaných při experimentálních a ukázkových tavbách realizovaných Technickým muzeem v Brně v areálu Staré huti u Adamova, které navázaly na experimentální tavby pořádané muzeem v Blansku. Přednáška přiblíží informace získané v průběhu archeologických výzkumů i experimentálních taveb.
Přednese: Mgr. Ondřej Merta, Technické muzeum v Brně

sobota 20. 10. 2018 v 9:00
Mezinárodní den archeologie

Zážitkový kurz: Výroba štípané industrie
Přijďte si vyzkoušet, jak si lovci a sběrači z doby kamenné vyráběli technikou štípání nástroje z pazourku a dalších kamenných surovin. Každý z účastníků si během kurzu vytvoří sadu vlastních štípaných artefaktů, které si odveze. 
Maximální počet účastníků 8, cena 500,-/osobu.
Lektor: Petr Zítka
V rámci Mezinárodního dne archeologie bude v tento den zdarma přístupná expozice Cesta do pravěku Blanenska.

čtvrtek 22. 11. 2018 v 18:00
Přednáška: Neandertálci z Moravského krasu
Moravský kras byl pro neandertálce lákavou oblastí, kam se opakovaně vraceli. Nevyužívali zde mnoho jeskyní, ale v těch, které osídlili, zanechali cenné pozůstatky po různých činnostech běžného života. Mezi nejvýznamnější místo, kam se opakovaně vraceli, patřila jeskyně Kůlna, která je dnes jednou z nejvýznamnějších evropských archeologických lokalit. Z nashromážděných nálezů a informací můžeme rekonstruovat změny v životním stylu neandertálců v různých obdobích a srovnat je s poznatky, které máme k dispozici z okolních zemí.
Přednese: doc. Petr Neruda, Ph.D., Moravské zemské muzeum

sobota 24. 11. 2018
Zážitkový kurz: Rozplétání nitek v 9:00
V kurzu Vás seznámíme s typickými textilními materiály pravěku. Poznáte příběhy vláken, jejich zpracování v textilní surovinu, spřádání a různé techniky tkaní na vlastní ruce!
Maximální počet účastníků 20.
Lektor: Mgr. Kristýna Urbanová

V rámci akce Podzim s archeologií pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Zpět na výpis