Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Činnost:
Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování úkolů v oblasti kultury, a to zejména získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, poskytovat veřejné služby, vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní subjektivita vznikla 1. 1. 2016.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka Mgr. Bc. Pavlína Komínková.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Zámek 1/1, Blansko 678 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zámek 1/1, Blansko 678 01

4.3 Úřední hodiny

Úterý – pátek 10:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

Viz kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.muzeum-blanenska.cz

4.6 Adresa podatelny

Zámek 1/1, Blansko 678 01

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: zzii48m

5. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 4207916399/0800 (Česká spořitelna, Blansko)

6. IČO

04551320

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ04551320. Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina, dodatek 1 a dodatek 2

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet i střednědobé výhledy rozpočtu jsou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje v sekci „krajský úřad - odbor ekonomický“.

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání:

  • Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
  • Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele organizace.
  • Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

10. Příjem a podání a podnětů

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností
Stížnost adresujte řediteli organizace, jde-li o zaměstnance organizace.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele organizace.

Lhůty k vyřízení stížnosti:
§ stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
§ stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitel organizace. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v kanceláři ředitele organizace a na webových stránkách organizace.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022