Odborná činnost

Muzeum je především sbírkotvorná instituce, spravuje sbírku evidovanou Ministerstvem kultury České republiky v Centrální evidenci sbírek pod číslem MBL/002-01-23/042002. Sbírkové předměty muzeum prezentuje především formou stálých expozic. Sbírka muzea je rozdělena do podsbírek a péče o ně je rozdělena mezi odborné pracovníky – kurátory a konzervátora.

The Museum is primarily a collection institution, it manages the collection registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic in the Central Collection Register under the number MBL/002-01-23/042002. The museum presents its collection items mainly in the form of permanent exhibitions. The museum's collection is divided into sub-collections and their care is divided between professional staff - curators and conservators.


Kurátoři se věnují vědeckovýzkumné činnosti za účelem rozšíření a doplnění informací ke spravovaným podsbírkám. Archeolog dále provádí záchranné archeologické výzkumy, historik se věnuje rešerším dostupných archiválií z oblasti výroby blanenské umělecké litiny nebo objevů v Moravském krasu, přírodovědec se věnuje paleontologii, speleologii, zoologii i botanice, etnografka se věnuje především regionální historii v dalších oblastech, zvykům a tradicím blanenska. Konzervátorské pracoviště zaštiťuje odbornou péči o sbírkový fond instituce z hlediska preventivní konzervace, konzervování a restaurování sbírkových předmětů. Muzeum je vybaveno laboratoří konzervátorky, která se zabývá materiálově technickým stavem sbírkových předmětů, kupříkladu jejich čištěním, přípravou pro výstavy, provádí průzkumy materiálů, konzervuje citlivé archeologické nálezy a zajišťuje podmínky pro co nejdelší životnost a uchování sbírky.

Všichni odborní pracovníci doplňují informace ke sbírkovým fondům. Průběžně je také doplňován archiv muzea o fotografie poskytnuté pamětníky různých historických událostí. Odborní pracovníci posuzují také rozšiřování sbírky. Muzeum přijímá věci, které se mohou stát sbírkovým předmětem, a také archeologické nálezy. V rámci odborné činnosti spolupracujeme s odbornými zahraničními institucemi a podílíme se na přeshraničních projektech.

Sborník Stretnutie prirodovedcov 2023 naleznete elektronicky ke stažení ZDE.


Portál Sketchfab

Sbírkové předměty digitalizujeme pomocí 3D dokumetace a výsledky této práce si můžete volně prohlížet prostřednictvím platformy Sketchfab, kde mezi uživateli najdete i Muzeum Blanenska a 3D skeny předmětů vybraných z naší sbírky - ZDE .


Portál eSbírky

Dalším místem, kde můžete procházet sbírkové předměty z depozitářů Muzea Blanenska, je veřejný český webový portál eSbírky, který vznikl jako projekt Národního Muzea v roce 2010 a je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů z českých muzejí a galerií. I na tomto portálu průběžně publikujeme informace o naší sbírce, včetně fotografií sbírkových předmětů.Podsbírky

Archeologická podsbírka

Sbírka obsahuje archeologické nálezy především z výzkumu železářských pecí v oblasti Olomučan. Tyto nálezy zastupuje soubor předmětů pocházejících z prostorů železářských pecí (torza pecí, strusky, ruda, železné houby a lupy...). V podsbírce jsou dále i nálezy z výzkumů pravěkého osídlení jeskyní Moravského krasu, převážně keramika, ale i kostěné předměty, a nálezy z výzkumů na dalších lokalitách na Blanensku (Bořitov, Býkovice, Černá Hora…). V rámci projektu Společnými silami spolupracujeme také s amatérskými spolupracovníky skrze portál AMČR-PAS. Nálezy od spolupracovujících hledačů si lze prohlédnout v Digitálním archivu AMČR.

O podsbírku archeologie pečuje Mgr. Marek Novák, Ph.D.

Vybrané předměty z archeologické podsbírky si můžete prohlédnout ve 3D skenu online na platformě Sketchfab - ZDE .

Historická podsbírka

Podsbírka Historická je zaměřena na dějiny Blanska, obsahuje tedy předměty vztahující se k dějinám a životu města. Zajímavý je zejména soubor Olomučanské keramiky, či starých pohlednic, dokumentujících život ve městě a jeho okolí od konce 19. století.

O tuto podsbírku pečuje RNDr. Pavlína Lesová.

Vázy ze souboru Olomučanské keramiky, této podsbírky, si můžete prohlédnout online jako 3D objekt na platformě Sketchfab a účtu Muzea Blanenska - ZDE .

Speleologická podsbírka

Představuje mapovou a plánovou dokumentaci výzkumů v Moravském krasu. Je zde zastoupeno i několik map ze staršího období z počátku 20. století (Absolon, Feitl, Boček...), ale jádro tvoří mapy a plány vzniklé s rozvojem speleologických skupin od padesátých let 20. století. Kromě Moravského krasu je zde zastoupeno i několik map z Krasu němčického či z jeskyní v okolí Tišnova.

O podsbírku speleologie pečuje Mgr. Milan Koudelka

Podsbírka dokumentů k Moravskému Krasu

Vznikla na základě záměru vytvořit v blanenském muzeu dokumentační centrum věnující se výzkumu Moravského krasu. Podsbírka zahrnuje mimo jiné doklady o působení speleologických organizací a skupin v Moravském krasu, jejich zprávy o činnosti, korespondenci, částečně i fotografie a negativy atd.

O tuto podsbírku pečuje Mgr. Milan Koudelka

Podsbírka Moravský Kras

Dokumentuje geologický vývoj Moravského krasu na základě nálezů typických naturfaktů, převážně speleotém a konkrecí (brčka, olomučanské koblížky, geody atd.). Doplněna je trojrozměrnými předměty používanými speleology, zde dominuje zejména historický skafandr používaný od 20. let při průzkumu Macochy a Punkvy, torzo čerpadla Nautila z Absolonova výzkumu Rasovna či kompresor Ingersoll, též pamětník Absolonových explorací. Její součástí jsou i sporé zoologické a hojnější paleontologické položky.

O tuto podsbírku pečuje Mgr. Vlastislav Káňa

3D dokumetaci předmětů této podsbírky, například sken mamutí stoličky si můžete prohlédnout na platformě Sktechfab, účtu Muzea Blanenska - ZDE .

Podsbírka Umělecká litina

Podsbírku umělecké litiny blanenského muzea založil a organizoval v sedmdesátých letech 20. století jeho ředitel a odborník na uměleckou litinu Vratislav Grolich. Ve sbírce se tak nacházejí vzácné litinové skulptury, jejichž odlévání zahájil v 19. století starohrabě Salm. Kromě antikizujících motivů (Pan, Venuše, Diskobolos) se objevují i motivy mystické, např. sochy z eposu o Nibelunzích. Blanenské muzeum je jediné, které disponuje dvěma sochami z tohoto souboru. Podsbírka však zahrnuje i větší a menší uměleckou litinu (busty, sošky, talíře, vázy), předměty funerálního charakteru (náhrobky, kříže) i litinu užitkovou. Je to do značné míry velmi ucelený soubor představující fenomén, který proslavil Blansko doslova po celém světě.

O podsbírku pečuje Mgr. Milan Koudelka

I z této podsbírky můžete prohlížet online 3D skeny, zveřejněné na platformě Sktechfab - odkaz na bustu Hugo Franze ze Salm-Reifferscheidtu prohlížejte ZDE .

Podsbírka Měřící přístroje

Podsbírka vznikla na základě daru spolku přátel měřicí techniky SPRIMT, bývalých zaměstnanců podniku Metra, kteří nashromáždili téměř kompletní řadu výrobků této firmy za účelem jejich dokumentace. Unikáty mezi nimi jsou výrobky firmy Erich Roučka, která na počátku 20. století zahájila v Blansku výrobu měřicí techniky. Firma Metra pak byla jejím pokračovatelem. Podsbírka zahrnuje přehled měřicích přístrojů od jednoduchých ručičkových po digitální a od příručních po průmyslové.

O podsbírku pečuje Mgr. Milan Koudelka

Doplňková podsbírka

Podsbírka obsahuje předměty, které přímo nesouvisejí s ostatními podsbírkami, ale jež je možno vhodně využít pro výstavní či expoziční účely.

O tuto podsbírku pečuje RNDr. Pavlína Lesová.

Konzervátorské pracoviště

Konzervátorské pracoviště bylo v Muzeu Blanenska zřízeno roku 2018. Současně s rekonstrukcí budovy Zámku 2 v roce 2020, byla vybudována i prostorná laboratoř konzervátorského pracoviště, vybavená technologiemi odpovídajícími současným standardům péče o sbírkové předměty. Konzervátorka provádí preventivní i sanační konzervaci sbírky, komplexní praktické zásahy na předmětech z různých materiálů, všech výše uvedených podsbírek, pečuje o sbírkový fond dohledem na stav sbírkových předmětů, jejich uložení v depozitářích i manipulaci s nimi. Těžištěm laboratoře je pak vybavení a technologie pro konzervování archeologických nálezů z kovu, na které se pracoviště specializuje.

Konzervování zajišťuje Mgr. Karolína Dobiášková, DiS.


Kontakty na naše specialisty

Mgr. Daniela Pernesová – pedagožka
+420 720 958 605
vzdelavani@muzeum-blanenska.cz

RNDr. Pavlína Lesová – etnoložka
+420 722 962 451
lesova@muzeum-blanenska.cz

Mgr. Marek Novák, PhD. – archeolog
+420 601 090 503
archeolog@muzeum-blanenska.cz

Mgr. Milan Koudelka – historik
+420 722 962 451
koudelka@muzeum-blanenska.cz

Mgr. Vlastislav Káňa – přírodovědec
+420 702 200 341
prirodovedec@muzeum-blanenska.cz

Mgr. Karolína Dobiášková, DiS. – konzervátorka
+420 722 962 373
konzervator@muzeum-blanenska.cz