Cesta do pravěku Blanenska

Tato archeologická expozice je cestou do minulosti od doby první písemné zmínky o Blansku až do času, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci.


Expozice s podtitulem Detektivní putování s archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času zachycuje Blanensko v časovém úseku od raného středověku, kdy se v listinách poprvé objevuje Blansko, až po období kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandrtálci.

Nejslavnějším obdobím představeným v archeologické expozici je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála, kde dodnes existují různé teorie okolností úmrtí nejméně čtyřiceti nalezených osob a několikanásobně vyššího množství šperků a dalších obětin. Archeologem, který tento objev učinil na podzim roku 1872 byl Jindřich Wankel, jenž si díky své rozsáhlé badatelské činnosti nejen v jeskyních Moravského krasu vysloužil označení „otec moravské archeologie”. Expozice klade důraz především na specifika oblasti Blanenska, které v raném středověku zahrnují těžbu a zpracování železné rudy a využívání jeskyní Moravského krasu po celý pravěk pro nejrůznější účely, od sezónních obydlí lovců a sběračů po pohřební a kultovní praktiky našich předků v době halštatské. Pro prezentaci jsou zvoleny především klíčové lokality z regionu, často středoevropského významu, s významnými archeologickými nálezy: jeskyně Kůlna, Pekárna, Býčí skála, jižní část Malé Hané zahrnující v pravěku hojně osídlenou oblast kolem Bořitova, nebo významné lokality spojené s hutněním železné rudy v okolí Olomučan. V expozici jsou k vidění originální archeologické nálezy, ale také repliky a rekonstrukce jednotlivých předmětů pro přiblížení jejich podoby v dobách, kdy je lidé používali. Jako ukázka samotné práce archeologů slouží vitríny s pozadím s fotografiemi a nákresy z výzkumů na Blanensku. Dobrodružná práce archeologů je v expozici přiblížena také dětským návštěvníkům prostřednictvím komiksové postavy Karla Pazourka, který je jim zde průvodcem. Součástí expozice je řada replik archeologických předmětů umožňujících zkoumání prehistorie hmatem. Expozice je díky těmto replikám, audio průvodci a popiskách v braillově písmu dostupná také nevidomým návštěvníkům.

EN: The exposition, subtitled Detective wandering with archaeologist Karel Pazourek against the flow of time, depicts Blansko in the period from the early Middle Ages, when Blansko first appears in documents, to the period when the caves of the Moravian Karst were inhabited by Neanderthals.

The most famous period presented in the archaeological exhibition is the Hallstatt period, thanks to the findings from the mysterious cave of Býčí skála, where there are still various theories about the circumstances of the deaths of at least forty people found there and several times the amount of jewellery and other offerings. The archaeologist who made this discovery in the autumn of 1872 was Jindřich Wankel, who earned the title "the father of Moravian archaeology" thanks to his extensive research activities not only in the caves of the Moravian Karst. The exposition emphasizes the specifics of the Blansko region, which in the early Middle Ages included the mining and processing of iron ore and the use of the Moravian Karst caves throughout prehistory for a variety of purposes, from seasonal dwellings of hunters and gatherers to the burial and cult practices of our ancestors in the Hallstatt period. The key sites in the region, often of Central European importance, with significant archaeological findings have been chosen for presentation: the Kůlna cave, Pekárna, Býčí skála, the southern part of the Lesser Haná region, including the area around Bořitov, which was densely populated in prehistoric times, or important sites associated with iron ore smelting in the vicinity of Olomučany. The exhibition features original archaeological finds, as well as replicas and reconstructions of individual objects to show their appearance in the times when people used them. Showcases with background photographs and drawings from excavations in Blansko serve as a demonstration of the archaeologists' work itself. The adventurous work of the archaeologists is also presented to child visitors through the comic character Karel Pazourek, who is their guide. The exposition includes a number of replicas of archaeological objects that enable the exploration of prehistory by touch. Thanks to these replicas, an audio guide and Braille labels, the exhibition is also accessible to blind visitors.