Archeologické léto

prohlídky Hradiště Malý Chlum

Výšinná opevněná lokalita na temeni stolové hory Malý Chlum je výraznou terénní dominantou jižní části Malé Hané. Povrchovými sběry a následným výzkumem Antonína Štrofa v 80. letech bylo zjištěno několikafázové osídlení. Nejstarší sporadické nálezy lze zařadit do mladšího eneolitu, snad ke kultuře s jevišovickou keramikou (okolo 3000 př. Kr.), jejíž tvůrci vybudovali soudobé osídlení na nedalekém „Hradisku“ u Svitávky. Zda-li byl i Malý Chlum v této době opevněn nelze prozatím říci. Vrchol osídlení však nastal v 9. stol. př. Kr., v pozdní době bronzové, kdy na temeni kopce vznikl sídlištní areál opevněný kamenito-hlinitým náspem a lokalita fungovala jako centrální místo pro okolní nížinné osady, na které se mohly soustředit obchodní nebo výrobní aktivity regionu. Druhou výraznou vlnu osídlení lze datovat do první poloviny 6. stol. př. Kr., do starší doby železné, kdy byly do budování fortifikace zakomponováno i místní opukové podloží v jihozápadní části lokality. Na úpatí Chlumu (k. ú. Obora) existovalo soudobé sídliště, na němž byla při výzkumu v 70. letech doložena výroba bronzových předmětů a zpracování místní železné rudy. Výšinná lokalita tudíž mohla opět fungovat jako centrální místo zajišťující ochranu v případě nebezpečí a zároveň také místo, kde docházelo k redistribuci obchodních komodit. Krajinná dominanta s polohou na jedné z větví dálkové obchodní trasy spolu s nížinnými osadami na jejím úpatí by tomu nasvědčovala.

REZERVACE