Blanenská umělecká litina

Představujeme průřez výrobním sortimentem blanenských železáren počínajícím přibližně v polovině 19. století a zahrnujícím jak uměleckou litinu, tak i litinové výrobky pro komerční účely.


Blanenská umělecká litina je fenoménem, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Rychlý vývoj železářství v Blansku je spojen s rodem Salm-Reifferscheidt, který blanenské panství koupil v roce 1766. Mezníkem v dějinách železáren se stal rok 1807, kdy řízení celého podniku přebral Hugo František Salm-Reifferscheidt, znalec a mecenáš umění, jenž povznesl blanenský závod na špičku mezi rakouskými železárnami a jenž velkými inovacemi pozvedl zaostalou hamerskou výrobu k moderní průmyslové velkovýrobě. Železárny v té době vyráběly v podstatě všechny druhy užitkového litinového zboží, brzy se však započalo i s litím umělecké litiny. Hugo Franz toužil odlévat velké antické plastiky, a proto navázal kontakt s předními evropskými sochaři, od nichž získal řadu modelů postav antických hrdinů a bohů. Roku 1821 přišel do Blanska stuttgartský chemik a hutní odborník Karl von Reichenbach, s nímž nastává v Salmových železárnách doba odlévání velkých figurálních plastik. Reichenbachovy vědomosti umožnily odlévání soch z jednoho kusu, čímž vyzdvihl blanenský podnik na světovou úroveň. Blanenské železárny se tehdy staly největším producentem litiny na Moravě a v rakouském Slezsku a vyvážely výrobky do celého světa.

Po celé 19. století neexistoval jednotný umělecký styl, proto i v litině se objevovalo mnoho historizujících stylů včetně empíru, klasicismu, novogotiky, baroka a dalších. Zájem o blanenskou litinu přetrval i ve druhé polovině 19. století, kdy se uplatňovala i v zahraničí a byla přirovnávána kvalitou k litině anglické. Ke konci 19. století však začaly salmovské železárny postupně upadat a roku 1896 jsou prodány firmě Breitfeld-Daněk a. s. Umělecké lití v nich pokračuje i nadále, ovlivněno novým stylem, secesí.

Velkou ránu pro ně znamenala první světová válka, jež znamenala podřízení produkce válečným potřebám, a po převzetí firmou Českomoravská Kolben-Daněk se orientovaly více na komerční a stavební litinu. Po osvobození v roce 1945 byl celý podnik znárodněn.

Prohlídka expozice je možná pouze v doprovodu průvodce.

EN: Blansko artistic cast iron is a phenomenon that was unrivalled in the entire Habsburg Empire. The rapid development of the iron industry in Blansko is linked to the Salm-Reifferscheidt family, who bought the Blansko estate in 1766. The year 1807 was a milestone in the history of the ironworks, when Hugo Franz Salm-Reifferscheidt, a connoisseur and patron of the arts, took over the management of the entire company, elevating the Blansko plant to the top of the Austrian ironworks and elevating the backward production in Hamer to modern industrial production with his great innovations. At that time, the ironworks produced basically all kinds of utilitarian cast iron goods, but soon the casting of artistic cast iron also began. Hugo Franz had a desire to cast great ancient sculptures and therefore made contact with leading European sculptors, from whom he obtained a number of models of ancient heroes and gods. In 1821, Karl von Reichenbach, a Stuttgart chemist and metallurgist, came to Blansko, and with him the age of casting large figurative sculptures began in Salm's ironworks. Reichenbach's knowledge made it possible to cast the sculptures in one piece, thus elevating the Blansko enterprise to a world-class level. Blansko Ironworks became the largest producer of cast iron in Moravia and Austrian Silesia and exported its products all over the world. Throughout the 19th century, there was no single artistic style, so many historicizing styles appeared in cast iron, including Empire, Classicism, Neo-Gothic, Baroque and others. The interest in Blanna cast iron continued in the second half of the 19th century, when it was also used abroad and was compared in quality to English cast iron. Towards the end of the 19th century, however, the Salm ironworks gradually began to decline and in 1896 they were sold to Breitfeld-Daněk a. s. Artistic casting continued there, influenced by the new style, Art Nouveau. The First World War was a big blow for them, which meant that production was subordinated to the needs of the war, and after the takeover by Českomoravská Kolben-Daněk, they focused more on commercial and building cast iron. After the liberation in 1945, the entire company was nationalised.
The exhibition can only be visited if accompanied by a guide.

3D prohlídka