Obrazy z Moravského Švýcarska

Expozice věnovaná přírodním dějinám krasového i nekrasového okolí Blanska v časech před příchodem člověka a významným badatelům, kteří v minulosti přírodu Moravského krasu zkoumali a objevovali.


Pro název expozice byla inspirací stejnojmenná kniha Jindřicha Wankla. Tento blanenský lékař, přírodovědec, archeolog a jeskyňář, který ve zdejším zámku dokonce nějaký čas bydlel, patří k nejvýraznějším postavám naší vědy devatenáctého století. Jeho osobnosti a výzkumům je věnována úvodní část expozice, která dále mapuje činnost jeho pokračovatelů, Martina Kříže, Karla Jaroslava Mašky, Jana Kniese, Karla Absolona a jeho pracovní skupiny, Günthera Nouackha se Skupinou pro jeskynní výzkum a desítek dalších objevitelů krasové přírody. Expozice s pomocí originálního potápěčského skafandru z počátku 20. století, různých přístrojů ze sbírek nejen Muzea Blanenska mapuje sto let soutěže badatelů o největší objevy a nálezy. Nechybí mamutí ani medvědí a další jeskynní kosti, zkameněliny a krasové horniny. Odkazují na výzkumy, potápěcí, čerpací a trhací práce v jeskyních, v nichž nebyl slavný profesor Absolon vždy první. I když dnes můžeme mít spoustu výhrad k jeho drsným metodám, nijak to neumenšuje velikost a úsilí jeho, ani jeho kolegů a soupeřů. Svou činností položili i základ toho, co dnes víme o minulosti Moravského krasu před příchodem člověka. Tyto nejstarší dějiny, na 380 milionů let prehistorie, ilustruje další část expozice. Paleontologické rekonstrukce, zkameněliny korálů, pravěkých obojživelníků a amonitů, kosti jeskynních medvědů i 3D tiskem vytvořená kostra jeskynního lva dokumentují důležité etapy dávného vývoje dnešního Moravského krasu. S pomocí videozáznamu se návštěvníci mohou seznámit s prací jeskynních paleontologů a v historickém prostředí zámku i se světem romantických sběratelů přírodnin a krasového poznání.

Prohlídka expozice je možná pouze v doprovodu průvodce.

EN: The title of the exhibition was inspired by the book of the same name by Jindřich Wankel. This Blansko physician, naturalist, archaeologist and caver, who even lived in the local chateau for some time, is one of the most prominent figures of our science in the nineteenth century. The introductory part of the exhibition is devoted to his personality and research, which also traces the activities of his successors, Martin Kříž, Karel Jaroslav Maška, Jan Knies, Karel Absolon and his working group, Günther Nouackh with the Cave Research Group and dozens of other discoverers of karst nature. With the help of an original diving suit from the beginning of the 20th century, various instruments from the collections of the Blansko Museum and others, the exposition traces one hundred years of competition between explorers for the greatest discoveries and finds. There are also mammoth, bear and other cave bones, fossils and karst rocks. They refer to excavations, diving, pumping and blasting in caves in which the famous Professor Absolon was not always the first. While we may today have many reservations about his rough methods, this in no way diminishes the greatness and effort of his, or that of his colleagues and rivals. Their activities also laid the foundation for what we know today about the past of the Moravian Karst before the arrival of man. This earliest history, at 380 million years of prehistory, is illustrated in the next section of the exhibition. Paleontological reconstructions, fossils of corals, prehistoric amphibians and ammonites, bones of cave bears and a 3D-printed skeleton of a cave lion document important stages in the ancient development of today's Moravian Karst. With the help of video footage, visitors can learn about the work of cave palaeontologists and, in the historical environment of the castle, about the world of romantic collectors of natural history and karst knowledge.
The exhibition can only be visited if accompanied by a guide.

Audioprůvodce